RODO – Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:Centrum Opieki Seniora Katarzyna Zielińska
Dane kontaktowe AD:90-521 Łódź ul. Wólczańska 125
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:Realizacji umowy
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez Panią/Pana umowa.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych:• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Ma Pana/Pani prawo do:1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2.      ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3.      przenoszenia danych, 4.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
Pana/Pani dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu